/Files/images/kartinki/iStock_000012654268.jpg

Про затвердження положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Право на індивідуальне навчання мають учні:

 • які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;
 • яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;
 • які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;
 • які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку.

Підставою для організації індивідуального навчання є:

 • витяг обласної ПМПК чи довідки ЛКК зі вказаним захворюванням;
 • заяви батьків або осіб, що їх замінюють з проханням забезпечити індивідуальну форму навчання для їхньої дитини (додаток 1);
 • клопотання до відділу освіти, молоді та спорту РДА про організацію індивідуального навчання (додаток 2);
 • свідоцтво про народження дитини;
 • якщо дитина з інвалідністю: копія інвалідності та копія форми реабілітації інвалідів;
 • погодження (наказ) відділу освіти, молоді та спорту РДА про організацію індивідуальної форми навчання;
 • наказ директора навчального закладу ( з розподілом годин), (додаток 3);
 • навчальні плани затверджені директором школи та погоджені відділом освіти;
 • розклад уроків погоджений батьками та затверджений директором навчального закладу.
Додаток 1

Зразок заяви батьків

Директору

КЗ НВК «Долинської гімназії-

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Долинської районної ради»

Свічкарьовій І.Б.

Прокопенко Наталії Сергіївни

м.Долинська, в.Нова 44/33

(№ т. ________)

Заява

Прошу зарахувати мого сина Прокопенка Ярослава Сергійовича 2009 р.н. на індивідуальну форму навчання з 01.09.2017 по 31.05.2018 навчальний рік відповідно до рішення обласної ПМПК/довідки ЛКК від _____ №_____ .

До заяви додаю документи: витяг обласної ПМПК/довідки ЛКК; кс. свідоцтва про народження дитини; кс. посвідчення про інвалідність (якщо дитина з інвалідністю); кс. програми реабілітації інваліда (якщо дитина з інвалідністю),

Відповідальність за збереження життя та здоров’я дитини під час навчально-виховного процесу беру на себе. Заняття з моїм сином прошу проводити вдома/на базі * Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № __.

20.08.2017 (підпис) Прокопенко Н.С.

*Пояснення: індивідуальна форма навчання передбачає навчальний процес вдома, тому діти не повинні знаходитись в класному середовищі, окрім шкільних, позакласних та масових заходів.

Додаток 2

Зразок написання клопотання

Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації

Гадіровій О.В.

Адміністрація (повна назва навчального закладу) відповідно до вимог до Указу президента України від 13.12.2016№553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпеченнядодержання прав осіб з інвалідністю»; Закону України «Про освіту» зі внесеними змінами від23.05.2017№2053-VIII, «Щодо особливостей доступу осіб з особливимиосвітніми потребами до освітніх послуг», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. №8, зі змінами від 24.04.2017 року №635 Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОНУ від 14.06.2017 №1/9-325 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів в 2017-2018 н.р.» та заяви батьків, просить погодити організацію навчання за індивідуальною формою для учнів (вказати учнів та класи), затвердити кількість годин для індивідуального навчання цих учнів відповідно до кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану, таперсональний склад й розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою (вказати термін) (списки та відповідні документи додаються).

Додатки: на (кількість) арк. в 1 прим.

1.Список учнів, які потребують навчання за індивідуальною формою та розподіл кількості годин (додаток 2).

2.Оригінал заяви батьків учнів (осіб, які їх замінюють).

3.Копії довідок ЛКК, висновків психолого-медико-педагогічної консультації, посвідчень дитини-інваліда та форми реабілітації інвалідів (за умови їх наявності).

4.Список та розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою (додаток 3).

Директор підпис Прізвище, ініціали

Додаток 3

Зразок наказу

Повна назва загальноосвітнього навчального закладу

(на бланку навчального закладу)

Н А К А З

___дата____№______ (м.Долинська)

Про зарахування учнів

на індивідуальну форму

навчання на 2017-2018 н.р.

Відповідно до Закону України «Про освіту» зі внесеними змінами від23.05.2017№2053-VIII, «Щодо особливостей доступу осіб з особливимиосвітніми потребами до освітніх послуг», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016р. №8, зі змінами від 24.04.2017 року №635 Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та на підставі наказу відділу освіти, молоді та спорту РДА від ______№____ «Про організацію індивідуальної форми навчання учнів», (довідки ЛКК/витягу з ПМПК від _____ №____), заяви батьків,

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (прізвище, ініціали):

1.1. Організувати навчання за індивідуальною формою (вказати термін) для учнів:

№ за/п Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас Кількість годин на тиждень Діагноз Юридична підстава
від, № витягу ПМПК чи довідки ЛКК

1.2. (вказати термін) розробити на основі робочого навчального плану відповідного класу індивідуальні навчальні плани згідно з затвердженою кількістю годин та кількістю предметів інваріантної частини робочого навчального плану і подати їх на затвердження .

1.3. (вказати термін) провести тарифікацію (внести відповідні зміни до тарифікації) вчителів, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою (вказати термін) відповідно до затвердженого розподілу навчального навантаження:

Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас Перелік навчальних предметів Прізвище, ім’я, по батькові учителя Фахова освіта Кількість годин

1.4. Вжити заходи щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання учнів за індивідуальною формою.

1.5. (вказати термін) розробити, погодити письмово з батьками (особами, які їх замінюють) та представити на затвердження розклад навчальних занять для учнів, які будуть навчатися за індивідуальною формою.

1.6. (вказати термін) перевірити й погодити, розроблені вчителями на основі діючих програм, індивідуальні програми з навчальних предметів та календарні плани.

1.7. Упродовж навчального року забезпечити контроль за:

1.7.1. Проведенням навчання учнів за індивідуальною формою.

1.7.2. Виконанням навчальних програм.

1.7.3. Дотриманням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.7.4. Веденням відповідної шкільної документації.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор підпис Прізвище, ініціали

З наказом ознайомлені:

Кількість годин

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою (згідно з довідкою ЛКК): 1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня; 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня; 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить (згідно з довідкою ПМПК): 1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня; 5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня; 10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою (згідно з довідкою ЛКК):

 • 1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;
 • 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;
 • 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконаннявимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандартупочаткової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу,затверджується відповідним органом управління освітою і становить (згідноз довідкою ПМПК):

 • 1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня;
 • 5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня;
 • 10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.
Кiлькiсть переглядiв: 993

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.