Наше завдання - кожній дитині дати доступ до якісної освіти

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ :

ПЕРШИЙ, АДАПТАЦІЙНО – ІГРОВИЙ (1-2 КЛАСИ)

ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ)

Навчання починатиметься, як правило, з шести років. Діти з особ

- ливими потребами зможуть приходити до школи з іншого віку.

Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей мож-

на буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального

складника.

Якість освіти, зокрема з іноземної мови, буде підвищено в кожній

початковій школі. Навчання буде організовано за єдиним стандар-

том, без запровадження предметів з поглибленим рівнем. Це та-

кож дозволить уникнути соціальної «сегрегації» та відбору дітей

в молодшому шкільному віці.

Перший цикл

початкової освіти допоможе учню звикнути до

шкільного життя. А саме:

­­­____________________________________________________________________________­­­­­

• навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати

індивідуальні особливості;

• навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених

предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;

• обсяг домашніх завдань буде обмежено;

• навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як

у класі, так і поза його межами;

• учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у

межах стандарту початкової освіти;

• оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя –

підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до

пізнання.

У другому циклі

початкової освіти в учнів буде формуватися

почуття відповідальності й самостійність, зокрема:

• у процесі навчання будуть використовуватися методи, які вчать

робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з практичним

життям, враховують індивідуальність учня;

• запроваджується предметне навчання; частина предметів буде

оцінюватися.

Після завершення початкової школи навчальні досягнення кожно-

го учня повинні відповідати стандарту початкової школи.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти буде

здійснюватися лише з метою моніторингу якості освітньої діяль-

ності закладів і буде проводитися вчителями школи.

У початковій школі (як і в гімназії та ліцеї) не буде «одногодинних»

курсів або предметів. В одному класі не буде більше 8 обов’язко-

вих предметів.

Концепція «Новоїукраїнськоїшколи»

Формула «Нової української школи» складається з 8 базових компонентів:

• Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

• Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

• Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.

• Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

• Наскрізного процесу виховання, який формує цінності.

• Нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

• Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію.

• Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Оновлені навчальні програми для початкової школи
(1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 4серпня2016 року.

• Затверджено 13 оновлених та “розвантажених” навчальних програм для школярів 1-4 класів

• Знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми – учителі визначатимуть їх самостійно.

• Програми привели у відповідність до вікових особливостей дітей. Для цього експерти перенесли деякі теми у більш старші класи та скасували ряд вимог.

• Уніфіковано термінологію програм, що дозволило максимально наблизити термінологію до вікових особливостей дітей.

• Внесено зміни до програм з української мови, літературного читання, математики, інформатики, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізичної культури, іноземних мов.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

1.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

• У 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.

• у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика»,«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання».

2.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою: з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство», «Англійська мова».

3.Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами

зірочками, квіточками, прапорцями

4.У початковій школі застосовують поточний і підсумковий види

контролю, які здійснюють шляхом поточної перевірки та поточного

оцінювання й відповідно шляхом підсумкової перевірки та підсумкового оцінювання

5.Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною

інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють)

6. РЕКОМЕНДОВАНО користуватись олівцем дітям у першому класі-

за рішенням учителя, відповідно до рівня готовності дітей. На розсуд учителя допускається виправлення або гумкою, або закресленням. Наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на зниження балу за роботу(час і етап переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель, індивідуально для кожної дитини).

7.НЕ РЕКОМЕНДОВАНО вчителям користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в адаптаційному періоді(1клас).Для виставлення оцінок в зошитах і щоденниках можна використовувати колір ручки за вибором вчителя

ДЕТАЛЬНО ПРОПИСАНО вимоги щодо обсягу домашніх завдань:

•НЕДОПУСТИМИМ вважається перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою тощо.

•НАГОЛОШУЄТЬСЯ, що домашні завдання повинні бути посильними для самостійного виконання учнями.

•НЕ ЗАДАЮТЬСЯ домашні завдання на вихідні, святкові та канікулярні дні

•ЛІМІТОВАНО ОБСЯГ домашніх завдань, за витратами часу на їх виконання:

-У 1 КЛАСІ домашні завдання не задаються.

У 2 КЛАСІ витрати часу на виконання домашніх завдань не повинні перевищувати 45 хвилин
У 3 КЛАСІ витрати часу на виконання домашніх завдань не повинні перевищувати 1 години 10 хвилин.

У 4 КЛАСІ витрати часу на виконання домашніх завдань не повинні перевищувати 1 години 30 хвилин

У зв´язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем

Кiлькiсть переглядiв: 719

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.