Статут КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Найменування закладу повне -Комунальний заклад Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради».

Скорочене - КЗ "НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради».

Засновником Комунального закладу навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» є Долинська районна державна адміністрація.

1.2. Юридична адреса Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»

28500, Україна

Кіровоградська область

м. Долинська

вул. О. Бочковського, 13

(тел. 5-40-34)

1.3.Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» є юридичною особою, має печатку, штамп, фірмовий бланк.

1.4. Головною метою КЗ " НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей.

1.5. Головними завданнями Комунального закладу "Навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» є:

- виховання громадянина свого співтовариства, української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння людських цінностей крізь призму національної культури;

- забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей та самовизначення, саморозвиток, самореалізацію з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

- пошук та відбір творчо-обдарованих і здібних дітей;

- здобуття учнями фундаментальної середньої освіти, допрофесійної підготовки, розвитку здібностей учнів, їх нахилів і запитів за природничо-математичним і гуманітарним профілями;

- створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо-мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі;

- формування почуття відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу на рівні розвитку сучасної науки, широке залучення до науково-дослідницької та методичної роботи працівників педагогічного колективу та учнів;

- розробка нового змісту освіти, методів і форм навчання та їхня апробація.

1.6.Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, Закон України "Про загальну середню освіту"№651-XIV, із змінами вiд 4 червня 2008 р., Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Інструкціями про організацію та діяльність гімназії (наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995 року № 217), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7.Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.8.Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти ;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами ;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.9. У КЗ "НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» визначена українська мова навчання і запроваджено напрями: гуманітарний (профіль іноземної та української філології), природничо-математичний (математичний та фізико-математичний профіль, інформаційно-технологічний, економічний).

1.10. Для реалізації мети своєї діяльності, керуючись нормами міжнародного права, Конвенцією про права дитини, Конституцією України, Законом України "Про загальну середню освіту", принципами демократії і відкритості, на основі положень даного Статуту, документів, що регламентують діяльність.

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» має право:

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

-самостійно здійснювати комплектування гімназійних класів учнями незалежно від місця проживання на основі конкурсного відбору;

-визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-самостійно в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани урахуванням базового рівня освіти;

-спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-давати подання на прийняття і звільнення працівників за трудовим договором, контрактом, в тому числі на конкурсній основі на погодження із засновником, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

-запрошувати на роботу у Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» на договірних засадах висококваліфікованих фахівців за погодженням із засновником, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

-самостійно укладати угоди про співробітництво з іншими закладами освіти, освітніми організаціями, в тому числі, із зарубіжними;

-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-надавати додаткові платні освітні послуги поза обсягом, встановленим навчальними планами та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти й одержувати за це оплату у відповідності з діючим законодавством;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.11. У КЗ "НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» створюються та функціонують: наукові об’єднання школярів, спортивні та фізкультурно-оздоровчі секції, клуби за інтересами тощо.

1.12. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Долинською центральною районною лікарнею.

1.13. Взаємовідносини КЗ НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Завантажити

Кiлькiсть переглядiв: 25

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.