FacebookTwitterVKontakteYouTubeПідписатися на RSS

Академічна доброчесність

/Files/images/akademchna_dobrochesnst/unnamed.jpg

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

протокол № 2

від 07.11.2019 р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти-гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Долинський ОЗЗСО-гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» (далі – заклад)є внутрішнім нормативним актом, який встановлює та закріплює норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та спілкування між педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу,Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів закладу.1.3. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу.1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення іміджу закладу, зобов’язуються виконувати норми цього Положення.

2. Поняття, принципи, норми етики та порушення академічної доброчесності закладу

2.1.Академічна доброчесність– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (частина І статті 42 Закону України «Про освіту»).

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі необхідно дотримуватися наступних принципів: демократизму; законності; соціальної справедливості; верховенства права; пріоритету прав та свобод людини і громадянина; рівноправності; прозорості та відкритості; науковості; професіоналізму та компетентності; партнерства і взаємоповаги; поваги та взаємної довіри; відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3. Етиката академічнадоброчесність забезпечуються:

2.3.1. Учасниками освітнього процесушляхом:·дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;·утвердження позитивного іміджу закладу, примноження його традицій;·дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;·запобігання корупції, хабарництву;·збереження, поліпшеннята раціональноговикористання навчально-матеріальної бази закладу;·дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;·дотриманнянорм про авторські права;·надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;·невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.Здобувачами освітишляхом:·самостійноговиконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);·особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3.Педагогічними працівникамишляхом:·надання якісних освітніх послуг звикористанням в практичній професійнійдіяльностіінноваційних здобутків в галузі освіти;·обов’язкової присутності, активної участі на засіданняхпедагогічної ради таколегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;·незалежності професійної діяльностівід політичних партій, громадських і релігійних організацій;·підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчаснокурсової підготовки;·дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;·об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачівосвіти;·здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;·інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

2.4. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.5. Кожен учасник освітньої діяльності наділений правом вибору своєї громадянської позиції, яка проголошується при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.6. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:·Академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.·Самоплагіат– оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.·Фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.·Фальсифікація– свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.·Списування– виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).·Обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.·Хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.·Зловживання впливом– пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.·Необ’єктивне оцінювання– свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.2.7.Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.2.8.У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3.1. Види академічної доброчесності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.3.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при виставленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;- спотворене представлення у методичних розробках,публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;- надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.3.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);- при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

4. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

4.2. Положення доводиться до батьківської громадськості та оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Заступник директора, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки на антиплагіат.

4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етики поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

5. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

5.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

5.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

5.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, іншими нормативними (локальними) документами закладу та цим Положенням.

5.5. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу за поданням рішення педагогічної ради закладу.Строк повноважень Комісії становить один навчальний рік.

5.6. До складу Комісії входять: директор, заступники директора з навчально-виховної роботи, педагогічні працівники, голова профспілки, голова учнівського самоврядування, голова батьківського комітету.

5.7. Будь-який учасник освітнього процесу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.8. Головою Комісії є директор школи, заступником - голова профспілкового комітету, секретар призначається з числа членів Комісії. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

5.9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.10. Рiшення комісії є правомiрним за умови присутностiна її засіданні не менше 2/3загальноїкiлькостiчленів кoмiciї.Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

5.11. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.12. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічної радою закладу.

5.13. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.14. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.15. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.16. Повноваження Комісії:·одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;·залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;·проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів освіти;·ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та науково-дослідницької діяльності;·готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та науково-дослідницьку діяльність закладу;·надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;·інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних (локальних) документів ЗЗСО.

6. Попередженняакадемічної недоброчесності

6.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності використовується наступний комплекс профілактичних заходів:·інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;·розповсюдження методичних матеріалів;·проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної діяльності, правильності написання науково-дослідницьких, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;·ознайомлення здобувачів освіти та педагогічних працівників із цим Положенням;·посилення контролю вчителів, керівників секцій Малої академії наук, голів методичних об'єднань щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення погоджується рішенням педагогічної ради закладу більшістю голосів та вводиться в дію наказом директора закладу.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради закладу та вводяться в дію наказом директора закладу.

Що таке академічна доброчесність? | ОНЛАЙН-КУРС "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"

Кiлькiсть переглядiв: 334

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.