Семінар-практикум «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі»

ВСТУП

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні до школи, особливу місце займають інтерактивні дошки - комплекс обладнання, який дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним. Інтерактивні дошки мають більший потенціал розкриття теми уроку, ніж проста дошка і навіть комп'ютер з проектором і екраном. Інтерактивна дошка - сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами і об'єктами, аудіо - і відеоматеріалами, Internet-ресурсами, робити записи від руки прямо на відкритих документів і зберігати інформацію. Інтерактивна дошка надає унікальні можливості для роботи і творчості вчителя і учнів.
Необхідно враховувати і важливий психологічний момент: сучасні школярі, у яких вдома, як правило, є комп'ютер з різноманітними інтерактивними іграми, звикають подібним чином сприймати навколишню дійсність. Можливості інтерактивної дошки дозволяють направити школярів на розуміння того, що відео і ігрові програми успішно можуть бути використані для навчання, сприяти розвитку творчої активності, захопленню предметом, що забезпечує в кінцевому рахунку ефективне засвоєння матеріалу на уроках. Повноцінне використання інтерактивних дошок дає вчителю можливість зробити роботу на уроці більш ефективною. Однак багато педагогів вважають, що інтерактивна дошка - це чудовий засіб, який миттєво змінює всю роботу в класі, варто тільки включити її. Зрештою саме вчитель визначає, як і наскільки повно будуть задіяні функції дошки, від його зусиль і творчої уяви залежить, чи будуть реалізовані всі можливості пристрою. Найбільш серйозна перешкода, з якою стикаються педагоги при роботі з інтерактивними дошками, - це незнання можливостей нового навчального обладнання.
Багато функцій, які є у програми SMARTNotebook, схожі з тими, які використовують вчителі при роботі з офісними додатками для підготовки та проведення уроків, але є й додаткові можливості. Програма семінару-практикуму «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі » відповідає освітнім запитам викладачів і орієнтована на діяльнісний операційний підхід при освоєнні аудіовізуальних та інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням сучасного інтерактивного устаткування. Серед технічних новинок, що приходять сьогодні в школи особливе місце займають інтерактивні дошки. Для роботи з інтерактивною дошкою, безумовно, педагог повинен володіти основними ІКТ-компетенціями. Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всього класу з будь-якого предметного напрямку. Це візуальний ресурс, який допомагає вчителю викладати новий матеріал дуже цікаво і захоплююче. Використання інтерактивної дошки дозволяє представити інформацію за допомогою різних мультимедійних ресурсів (у бібліотеці ресурсів інтерактивної дошки є широкий дидактичний матеріал). Інтерактивні методики залучають до активної участі в заняттях всіх учнів. Спосіб подачі навчального матеріалу дозволяє збільшити відсоток його засвоюваності учнями, а процес навчання зробити цікавим і творчим, що забезпечує стійку мотивацію учнів до отримання знань.
Дана програма сприяє активному освоєнню основних понять і принципів навчання школярів у сучасних умовах, (наприклад, з використанням інтерактивної дошки) що, в свою чергу, допомагає більш повного вираженню у вчителя свого творчого потенціалу та реалізації власної ідеї у певній галузі знань.
Дана програма тривалістю 30 годин розрахована на підвищення кваліфікації вчителя будь-якого предметного напряму загальноосвітніх закладів різного профілю, в тому числі вчителі початкової школи. Програма носить практико-орієнтований характер. Основним засобом роботи викладача є цифрові презентації, документи, що розкривають зміст програми. Для слухачів пропонуються приклади екранних презентацій, модель оформлення уроку із застосуванням інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивного устаткування, матеріали, підготовлені за допомогою презентаційних технологій, окремі вправи і завдання, що виступають дидактичної та методичної основою підвищення кваліфікації.
Програма реалізується в очно-заочному режимах і включає такі структурні елементи, як початок роботи, основи роботи в програмі SMART Notebook 11, навчальні етапи з виконанням практичних завдань, виконання залікової підсумкової роботи слухача. Заняття в очній формі проводяться у двох режимах: вивчення теорії та виконання практичних завдань. Слід зазначити, що вивчення теоретичного матеріалу проводитися в режимі проблемного навчання з використанням дискусійних методів, ситуаційних завдань, обговорення проблемних питань.
Під час навчання за даною програмою, вчитель-предметник отримає методичні та дидактичні рекомендації, а також цифрові інтерактивні освітні ресурси, що дозволяють розкрити свою педагогічну майстерність на сучасному інтерактивному обладнанні з використанням відповідного програмного забезпечення.
Враховуючи сучасні тенденції в галузі освіти спрямованні на широке впровадження інновацій, використання нових інформаційних і педагогічних технологій, використання інтерактивної дошки стає невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу.

Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою

протокол №1

від 11 вересня 2013р.

ПРОГРАМА

семінару-практикуму «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі»

Мета: підвищення компетенції вчителів в області максимально ефективного використання нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій. Опанування навичками вільно працювати з інтерактивною дошкою SMART та програмним забезпеченням SMART Notebook, використання технологій SMART у навчально-виховному процесі.

Категорія слухачів: вчителі загальноосвітнього навчального закладу

Термін навчання : 30 годин

Форма навчання: очна

Режим занять: 6 годин у день

Склав програму: Колісник В.О., вчитель фізики та математики НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»

Пояснювальназаписка

Семінар-практикум «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі» проводиться для популяризації сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня ІКТ - компетенцій педагогічних працівників. Предметом семінару-практикуму є новітні інформаційні та комунікаційні технології, технічні засоби та методики їх використання в освітньому процесі. Програма складена у відповідності до Законів України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». Метою даної програми є підвищення компетенції вчителів в області максимально ефективного використання нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій. Опанування навичками вільно працювати з інтерактивною дошкою SMART та програмним забезпеченням SMART Notebook, використання технологій SMART у навчально-виховному процесі. Дана програма розрахована на вчителів, що мають навички роботи на комп'ютері або пройшли базову комп'ютерну підготовку. Термін навчання становить 30 навчальних годин.

По завершенні семінару-практикуму слухач повинен :
знати :
• методи , методики та технології проведення навчання з широким використанням нових інтерактивних інформаційних та комунікаційних технологій ;
• критерії вибору і основні характеристики інтерактивних технічних засобів , що використовуються в навчальному процесі ;
вміти :
• вибирати ефективні методичні прийоми , технічні та інформаційні засоби для досягнення мети навчального курсу та вирішення його завдань ;
• працювати в середовищі Smart Notebook ;
мати навички :
• комплексного підходу до вирішення завдань використання інтерактивних технологій в процесі викладання;
• самостійної роботи з програмними та апаратними засобами для реалізації різних видів навчальних занять і освітніх , педагогічних технологій.
Вивчення курсу закінчується підготовкою та захистом роботи, що має наступну структуру:
• методичне обґрунтування вибору освітньої технології, використання технологій SMART на уроках ;
• сценарний план заняття з використанням новітніх інтерактивних інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчально-тематичний план «Використання технологій SMARTу навчально-виховному процесі»

з/п
Тема Всього год. Всього годин
лекції практич. заняття консультації
1 Вступ 1 1
2 Тема 1. Огляд технологій. Початок роботи 7 1 5 1
• Компоненти й основні функції • Встановлення та правила експлуатації • Маркер, віртуальна клавіатура, права кнопка миші • Орієнтація дошки SMART Board • Основні принципи роботи: дотик, написання, збереження елементів • Робота з додатками Microsoft Word, Excel, Power Point 5 1
3 Тема 2. Основи роботи в програмі SMART Notebook 11 7 1 5 1
• Орієнтація в середовищі, використання панелі інструментів, меню • Імпортування зображення в SMART Notebook 11 • Робота з об'єктами: властивості, переміщення, групування, порядок • Вивчення інструментів для малювання • Застосування інструментів: «розумне перо», лінії, фігури • Гіперпосилання на інші об'єкти, сторінки, документи • Вставка звуку 5 1
4 Тема 3. Бічні закладки 7 1 5 1
• Сортувальник сторінок • Колекція: галерея картинок, шаблонів, анімаційних роликів. • Навігація по галереї. Створення власної галереї. • Знайомство з Lesson Activity Toolkit 2.0 • Вкладення. Збереження і імпортування файлів у SMART Notebook 5 1
5 Тема 4. Огляд додаткових програмних забезпечень SMART Technologies. Мережеві ресурси SMART 6 1 4 1
• Програма перегляду документів SMART Ink • Програмне забезпечення для побудови складних схем SMART Ideas • Програма підтримки вчителів SMART Exchange 4 1
6 Захист робіт. 2
ВСЬОГО: 30 5 19 4

Учасникисемінару

  1. Дорошенко Л.М., вчитель хімії
  2. Зенченко Т.П., вчитель початкових класів
  3. Олійник Т.М., вчитель математики
  4. Рева С.М., вчитель початкових класів
  5. Свічкарьова І.Б., вчитель зарубіжної літератури
  6. Толмач Н.І., вчитель української мови та літератури
  7. Тороп Л.П., вчитель інформатики
  8. Удовиченко О.Л., вчитель початкових класів
  9. Устенко Л.В., вчитель математики
  10. Шмагайло О.П., вчитель початкових класів

Принцип роботи інтерактивні дошки SmartBoard

На поверхню дошки через проектор можна виводити будь-яку візуальну інформацію з комп'ютера . Інтерактивна дошка забезпечена спеціальними датчиками , які роблять її поверхню чутливою до натиснення. Якщо взяти в руки маркер то окремий оптичний датчик тут же зафіксує відсутність цього маркера і дасть команду комп'ютера включити режим малювання вибраним кольором . У результаті вся інформація про переміщення кінчика маркера по поверхні дошки , коли ви малюєте або пишете, буде передаватися до комп'ютера. Аналогічно діє і спеціальна гумка , але при її вилученні з лотка, до комп'ютера передається вже команда «включити режим стирання ».
На виведеному на поверхню дошки (і одночасно на екрані монітора ) зображенні формується ще один «інформаційний шар». Саме в цьому шарі спеціальна програма , що називається «цифрові чорнила» , малює або стирає лінії , відповідні переданої в комп'ютер траєкторії руху кінчика маркера або
гумки по дошці , а колір малювання визначається тим, з якого саме лотка був узятий маркер.
Цей прозорий шар у міру його створення проектується через проектор назад на дошку разом з основним зображенням під ним. Так досягається ефект малювання на інтерактивній дошці. А оскільки вся інформація формується в комп'ютері , нею можна управляти , перетворювати, зберігати , роздруковувати , використовувати в якості ілюстрацій в інших програмах і документах. Описаний вище процес реалізує універсальну технологію інтерактивної роботи з проектованим зображенням. А використовувати цю технологію можна по-різному. Так , наприклад , в комплект поставки інтерактивної дошки Smart Board входить програма Smart Notebook: свого роду електронна записна книжка , яка дозволяє не тільки запам'ятовувати все намальоване і написане на дошці , але і формувати із створених «слайдів» навчальні презентації .
На додаток до технології «цифрового чорнила» можливий і режим , коли дошка просто використовується як сенсорний екран: будь-яким маркером (або пальцем) можна керувати програмним середовищем так само, як звичайною мишею. Торкаючись до поверхні дошки , можна натискати екранні кнопки, перетягувати , масштабувати і повертати об'єкти , працювати з будь-якими компонентами користувацького діалогу, що проектується на дошку, а при бажанні – набирати текст дотиками маркера на клавішах віртуальної клавіатури.
Використовувати інтерактивні дошки можна ще в молодших класах , адже для роботи з нею учню зовсім не обов'язково вміти користуватися комп'ютером, клавіатурою або мишею: вся ідеологія, моторика тут абсолютно та ж сама, що і при роботі зі звичайною дошкою, тільки замість крейди використовується маркер.

Початок роботи з інтерактивною дошкою

Для роботи з інтерактивною дошкою необхідно:
1 . Встановити інтерактивну дошку.
2 . Встановити мультимедійний проектор . 3. Підключити проектор до персонального комп'ютера.
4 . Підключити інтерактивну дошку до комп'ютера.
5 . Встановити на персональному комп'ютері програмне забезпечення до інтерактивної дошки .
6 . Провести налаштування інтерактивної дошки, ПК і мультимедійного проектора для подальшої роботи.
7 . Виконати калібрування інтерактивної дошки.

Після підключення інтерактивної дошки до комп'ютера необхідно зробити процедуру калібрування для синхронізації положення наконечника маркера з положенням курсору на екрані. Калібрування потрібно проводити щоразу , коли інтерактивна дошка або проектор були переміщені.

Загальний принцип калібрування :
1 . 1 спосіб. Використовуючи мишу , натиснути на ПК значок базового меню і вибрати пункт «Відкалібрувати» , після чого з'явиться екран з міткамикалібрування. 2 спосіб. Натиснути і тримати обидві кнопки на лотку інтерактивної дошки до тих пір, поки не з'явиться екран калібрування. 2 . Натискаючи послідовно в центр мітки, що з'являється на інтерактивній дошці маркером , виконуємо калібрування.
3 . У випадку, якщо ви неточно визначили точку маркером , натисніть клавішу <Esc> , відбудеться скасування калібрування. Потім повторити дії калібрування 1 і 2. Після завершення калібрування інтерактивна дошка готова до роботи.

Література

1. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методика застосування технології SMART Board. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. – 102с.

2. Новикова Е.В., Гасымов М.Ф. и др. Умные уроки со SMART: Сборник методических рекомендаций по работе со SMART-устройствами и программами, Москва, Полимедиа, 2007.

3. Курс обучения Smart Notebook для начинающих пользователей. Smart Текнолоджиз, 2012.

4. Учебное пособие по работе с ПО «Smart Notebook» (Промежуточный курс). Smart Текнолоджиз, 2012.

Електронні ресурси

1. http://www.smarttech.com/ – сайт компанії SMART Technologies.

2. http://www.smartboard.com.ua/ – сайт компанії Литер, яка представляє на українському ринку інформаційно-комунікаційних технологій широкий спектр професійного обладнання.

3. http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/navch-centr-smart.html – сайт навчального центру SMART Київського університету імені Бориса Грінченка.

4. http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0 – плани уроків для інтерактивної дошки SMART Board, спілкування з учителями.

Кiлькiсть переглядiв: 381

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.